2018-08-31

Tobulinome profesinį meistriškumą

Tobulinome profesinį meistriškumą pagrindinė nuotrauka

Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Norvegijoje Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos penkios pedagogės ir mokyklos direktorė ieškojome profesinio meistriškumo paslapčių, mokėmės, daug sužinojome ir atradome. Tai „Erasmus+“  programos mobilumo projektas „Mokinio atsiskleidimas per mokytojo meistriškumą“. Projekto tikslas – perimti šiuolaikišką, pozityvią Šiaurės šalių patirtį mokytojo meistriškumui kelti bei  kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, siekiant individualios mokinio pažangos.

Jungtinėje Karalystėje trys mokytojos patobulinome šnekamosios anglų kalbos įgūdžius kasdieninėse situacijose ir pasiruošėme tolesniam dalyvavimui „Erasmus+“ projekto mobilumuose. Atradome kalbines galimybes tarpkultūriniam bendravimui ir bendradarbiavimui, išbandėme netradicinius kalbų mokymo metodus, susipažinome su šalies kultūra.

Susipažinome su Suomijos švietimo sistema, pamatėme, kaip kuriama šiuolaikiška mokymosi aplinka, organizuojamas ugdymo procesas, pastebimas kiekvienas mokinys, kokie inovatyvūs, aktyvinantys, skatinantys mokytis metodai taikomi ugdymo procese. Suomijoje pamokos atviros – kolegos, tėvai gali ateiti ir stebėti pamoką. Suomijos vyriausybė nurodo kryptį, o konkrečius sprendimus priima vietinė valdžia. Reikalavimai ugdymo procesui vienodi visoje šalyje, todėl ir siektinas rezultatas vienodas. Mokytojus samdo savivaldybė, apmokėjimas etatinis. Mokytojo profesija gerbiama, prestižinė. Programos keičiamos kas 10 metų, išsiaiškinus pliusus ir minusus. Vaikai nuo mažų dienų skatinami būti atsakingi už savo gyvenimą – daug dalykų gali padaryti patys.

Vokietijoje mokėmės informatinio mąstymo metodo taikymo mokykloje dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais ir individualizuojant mokymo procesą. Šis metodas jau yra plačiai taikomas Šiaurės šalyse, kur daug dėmesio skiriama mokinio individualių kompetencijų ugdymui, orientuojama į įgytą patirtį mokymosi metu.

Švedijoje turėjome galimybę stebėti, kaip mokytojai  diferencijuoja ir individualizuoja mokymą tarpkultūrinėje aplinkoje, bei susipažinti su naudojamais mokymo(si) metodais pamokose. Lankėmės klasėse, kur pabėgėliai iš kitų šalių mokosi švedų kalbos.  Susipažinome su Švedijos švietimo sistema ir išmokome naujų  mokymo(si) metodų dirbant su XXI amžiaus vaikais.

Stebėjome mokytojų vedamas pamokas Norvegijos Toso mokykloje, popamokinę veiklą, diskutavome apie Norvegijos ir Lietuvos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus. Pokalbių metu analizavome iškylančias problemas, ieškojome sprendimo būdų. Įdomu, kad mokykloje labai daug dėmesio skiriama socialinei aplinkai bei atsakingos, kūrybingos ir visapusiškos asmenybės formavimui, mokinių savivertės ugdymui, pasididžiavimo savo šalimi jausmo stiprinimui.

Mokėmės vykdyti ugdymo aplinkos pokyčius, ugdėmės kompetencijas, lemiančias ugdymo kokybę, įgytą europinę patirtį integravome į ugdymo procesą, patirtimi pasidalinome su mokyklos ir rajono mokytojais vesdami seminarus bei atviras pamokas, išdiskutuotas rekomendacijas pateikėme mokyklos ugdymo procesui gerinti ir Lietuvos švietimui tobulinti.

Dalyvavimas projekte praplėtė tarpkultūrinį akiratį, užsimezgė naujos pažintys su kitų šalių pedagogais. Esame pasiruošę naujuosius mokslo metus pradėti kupini idėjų ugdymo procesui tobulinti. XXI a. mokytojas turi gerai orientuotis nuolat besikeičiančioje visuomenėje, suprasti politinius, ekonominius bei socialinius pokyčius, matyti europinį bei pasaulinį savo valstybės švietimo politikos kontekstą. Po šio projekto mokykloje daugiau diskutuojame apie tarptautiškumo idėjas, pedagogų bendruomenė atviresnė kaitai ir naujovėms, tolerantiškesnė.