2018-04-06

Mokėjimas mokytis arčiau besimokančiojo

Mokėjimas mokytis arčiau besimokančiojo pagrindinė nuotrauka

Mokėjimo mokytis kompetencija užima reikšmingą vietą „mokymosi visą gyvenimą amžiuje“, teigia N. Longworthas (2007). Šių dienų mokslo ir technologijų pokyčiai, globalizacija ir išaugęs žmonių mobilumas palieka mažai vilties, kad žmogus gali gyventi nesikeisdamas, t. y. nesimokydamas, todėl gebėjimas mokytis būtinas kiekvienam žmogui.

Mokėjimas mokytis – vienas iš aštuonių bendrųjų gebėjimų, nuo kurių priklauso efektyvus kitų dalykų mokymasis. Šiandieninio gyvenimo kontekste mokėjimas mokytis yra esminė priemonė mokytis visą gyvenimą. Tobulinti mokėjimo mokytis gebėjimus aktualu visiems žmonėms, įskaitant ir asmenis, esančius nepalankiose aplinkybėse (turinčius specialius poreikius, iškritusius iš mokyklinės sistemos), visą žmogaus gyvenimą (įskaitant ikimokyklinio amžiaus vaikus ir suaugusius mokinius) ir įvairiose mokymosi aplinkose (formaliajame, neformaliajame ir savaiminiame mokymesi).

Mokėjimo mokytis kompetencija yra meta - žinios apie įgyjamas žinias, t.y. mokymasis, kaip asmuo mokosi, galvojimas apie savo paties mokymąsi, savo efektyvaus mokymosi kelio įsivertinimas ir jo modifikavimas, savęs ir savo galių mokytis įsivertinimas, sėkmingų mokymosi kelių pasirinkimas, savo interesų, ko ir kodėl norima mokytis, pažinimas.

Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija stipriausiai pasireiškia savirefleksija ir gebėjimu stebėti bei tobulinti asmeninę pažintinę funkciją. Reflektyviai taikoma gyvenimo patirtis tobulina mokėjimo mokytis gebėjimus.

Į antrąją pusę persirito „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ įgyvendinimas. Tęsdama mokėjimo mokytis kompetencijos temą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija su partneriais iš Estijos, Vokietijos ir Ispanijos šiame projekte kuria interaktyvų instrumentą mokėjimui mokytis įsivertinti ir rekomendacijoms, kaip stiprinti mokėjimo mokytis gebėjimus, gauti.

Pirmasis projekto rezultatas – klausimynas apie turimą mokėjimo mokytis kompetenciją – skiriamas būtent savęs įsivertinimui. Užpildžius klausimyną gaunama individuali ataskaita, rodanti mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančių dalių (laiko valdymo, informacijos tvarkymo, darbo grupėje, refleksijos bei motyvacijos ir savivertės) lygius: žemą, vidutiniškai žemą, vidutiniškai aukštą arba aukštą. Rezultatai atskleidžia besimokančiojo individualų mokėjimo mokytis kompetencijos profilį.

Klausimynas yra pirmoji interaktyvaus mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo ir tobulinimo instrumento dalis. Šiuo metu norint pildyti klausimyną reikia jį atsispausdinti. Projekto pabaigoje, sukūrus individualias rekomendacijas mokėjimo mokytis gebėjimams stiprinti, visas instrumentas (klausimynas ir rekomendacijos) bus pateiktas interaktyviu būdu ir juo bus galima naudotis virtualiai.

Kviečiame išbandyti klausimyną, pažvelgti, kokie yra jūsų, mieli skaitytojai, mokėjimo mokytis gebėjimai ir parašyti mums savo nuomonę, ar klausimynas buvo jums naudingas adresu lssa@andragogai.lt.

 

Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija