2017-10-30

Buvusių įstatymo pažeidėjų mokymasis darbo vietoje

Buvusių įstatymo pažeidėjų mokymasis darbo vietoje pagrindinė nuotrauka

Vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų – pasiekti, kad iki 2020 m. bent 20 milijonų žmonių išbristų iš skurdo ir integruotųsi visuomenėje. Siekiama, kad užimtumas tarp 20-64 m. amžiaus asmenų padidėtų iki 75%. Įstatymų pažeidėjai, atlikę bausmę, labai dažnai taip pat yra ant skurdo ribos. Jie susiduria ne tik su šia problema, bet ir daugeliu kitų – stigma, neigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris, taip pat prarasti darbiniai įgūdžiai ir / arba žema kvalifikacija. Realybė tokia, kad žemos kvalifikacijos asmenų užimtumas yra beveik 80% mažesnis nei asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Nors nėra tikslių duomenų apie nuteistų asmenų išsilavinimo lygį, tačiau skaičiuojama, kad tik 3-5 % iš jų galėtų siekti aukštojo mokslo.

Žema kvalifikacija turi neigiamos įtakos šios grupės įsidarbinimo galimybėms. Nedarbas yra laikomas vienu iš pagrindinių veiksnių, lemiančių pakartotinį nusikalstamumą. Negalėjimą įsidarbinti lemia ne tik žema kvalifikacija, bet ir darbinės patirties nebuvimas, neigiamas nusistatymas. Be to, įvairūs apribojimai išėjus į laisvę (pavyzdžiui, neišvykti iš miesto, šalies) taip pat sumažina buvusių įstatymo pažeidėjų mobilumą darbo rinkoje. Kai kurie tyrimai teigia, kad užimtumas padeda sumažinti pakartotinį nusikalstamumą trečdaliu ar net per pusę.

Programos „Erasmus+“ remiama iniciatyva

Kadangi užimtumas yra labai svarbus faktorius, įtakojantis pakartotinio nusikalstamumo (ne)buvimą, reikia kurti iniciatyvas, padedančias žemos kvalifikacijos asmenims įgyti trūkstamų įgūdžių, kompetencijų, reikalingų darbo rinkoje.

Šešių ES šalių organizacijos (iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos, Kipro ir Lietuvos) susibūrė Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte „INforEx“ (www.inforexproject.eu) siekdamos padidinti buvusių nuteistųjų įsidarbinimo galimybes. Partneriai sukūrė mokymų darbo vietoje modelį, kuris įgalintų žemos kvalifikacijos asmenis (buvusius nuteistuosius, įstatymų pažeidėjus) įgyti socialinių ir darbinių įgūdžių, reikalingų šių dienų darbdaviams.

Šiame modelyje yra trys pagrindiniai veikėjai – mokymų organizatorius, darbdavys ir įstatymo pažeidėjas. Mokymų organizatorius veikia kaip tarpininkas.

Partneriai nusprendė, kad mokymų vadovams, kurie bus atsakingi už asmenų, besimokančių darbo vietoje, stebėseną, pažangos vertinimą, reikia suteikti tam tikrų žinių, susijusių su specifine grupe. Dėl šios priežasties partneriai (mokymų organizatoriai) parengė penkių dienų (40 val.) mokymų programą, išteklius darbdavių atstovams, išskyrė temas, kurias reiktų aptarti (pavyzdžiui, bendravimo su išėjusiais į laisvę asmenimis aspektai, socialiniai ir psichologiniai darbo aspektai, iššūkiai, su kuriais darbdavio paskirtas atsakingas asmuo gali susidurti).

Kitas svarbus mokymų darbo vietoje modelio aspektas yra tai, kad mokymų organizatoriai kartu su darbdaviu parengia konkrečios darbo pozicijos aprašymą, išskirdami, kokių įgūdžių, žinių ir kompetencijų darbuotojui reikia, norint sėkmingai atlikti darbą. Darbo aprašymas yra įstatymų pažeidėjų mokymo planas.

Projekto partneriai taip pat numatė, kad prieš nukreipiant žemos kvalifikacijos įstatymų pažeidėjus pas konkretų darbdavį, reikia šiek tiek su jais padirbėti – įvertinti jų įgūdžius, kad būtų galima parinkti jam / jai tinkamiausią praktikos vietą, taip pat padėti sustiprinti savivertę, pasitikėjimą savimi ir kitais, pagrindinius gyvenimo įgūdžius, supažindinti su darbo kultūra, efektyvia komunikacija. Tikimasi, kad tai prisidės prie sėkmingų mokymų darbo vietoje.

Sukurtas mokymų modelis yra lankstus ir išsiskiria tuo, kad mokymų darbo vietoje dalyvis gauna įgūdžių, žinių ir kompetencijų pažymėjimą (3 EKS lygis), netgi jei dėl kažkokių priežasčių jis nebaigia mokymų (iš viso mokymai trunka 320 val.).

Šiuo metu projekte dalyvaujančios organizacijos planuoja bandomuosius mokymus. 144 įstatymų pažeidėjai šešiose šalyse turės galimybę įgyti darbinių įgūdžių ir gaus šią patirtį liudijantį pažymėjimą. Tikimasi, kad tai padidins jų galimybes įsidarbinti arba galbūt jiems bus pasiūlytas nuolatinis darbas mokymų vietoje.

Projekto partneriai:

  1. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva) – projekto koordinatoriai;
  2. G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Kipras);
  3. CASCAIDLimited (JK);
  4. Lazzarelle Cooperativa Sociale a r.l. (Italija);
  5. Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum (Lenkija);
  6. Gestión para la Integración Social, GINSO (Ispanija).

   

Šaltiniai:

  1. Social Protection & Social Inclusion. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750
  2. Projekto tinklalapis. Prieiga per internetą: www.inforexproject.eu