2018-04-06

Atvirojo nuotolinio mokymosi pripažinimas

Atvirojo nuotolinio mokymosi pripažinimas pagrindinė nuotrauka

Europos Komisijos Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI, 2017) duomenimis, 79% europiečių prisijungia prie interneto reguliariai, bent kartą per savaitę. 70% europiečių skaito naujienas internete, 63 % naudoja socialinius tinklus. Didėjant besimokančiųjų užimtumui, ankstyvam įsitraukimui į darbo rinką, didėjant emigracijai, besimokantieji ieško atviresnių ir lankstesnių mokymosi galimybių, skaitmeninio, „čia ir dabar” pasiekiamo mokymosi turinio ir mokymosi pasiekimų pripažinimo. Atvirasis ir nuotolinis mokymasis yra vienas Europos švietimo politikos prioritetų, įgyvendinamų visuose švietimo lygmenyse: bendrajame ugdyme, profesiniame mokyme, aukštajame moksle. Europos komisijos Jungtinių tyrimų centro 2016 m. išleistoje studijoje „Neformaliojo ir atvirojo mokymosi validavimas“ (Validation of Non-formal MOOC – based Learning, angl.) pateikiamos rekomendacijos visų lygių švietimo institucijoms rengti atvirąjį ir nuotolinį neformalųjį mokymąsi, kurti instituciškai valdomas skaitmenines aplinkas, kurios validuotų neformalųjį mokymąsi ir leistų akredituoti ir pripažinti tokiu būdų įgytus mokymosi rezultatus formaliajame mokyme.

Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo profesinio rengimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto „ReOPEN – Recognition of Valid and Open Learning“ (Atvirojo mokymosi pripažinimas“) tikslas - sukurti atvirojo ir nuotolinio neformaliojo mokymosi validavimo ir pripažinimo priemones. Projekto rezultatai skirti visų švietimo lygių institucijoms, kurios nori pradėti kurti naujas – atvirojo ir neformaliojo mokymosi paslaugas. Visų švietimo lygių institucijos, jų mokytojai, dėstytojai ir suaugusiųjų konsultantai jau dalyvauja projekto veiklose, kuriant ir išbandant projekto rezultatus:

  • platformą, kuri skirta organizacijoms, norinčioms pradėti kurti atvirojo neformaliojo mokymosi paslaugas, ir kurioje pateikta metodinė – mokomoji medžiaga, supažindinanti su atvirojo ir neformaliojo mokymosi samprata, iššūkiais ir validumo reikalavimais, įdiegti mokymosi pripažinimo skaitmeniniai įrankiai ir pavyzdžiai;
  • mokomoji medžiaga kaip parengti neformalaus atviro mokymosi turinį, kaip taikyti skaitmeninius kompetencijų pripažinimo ženklelius bei kaip pripažinti neformalaus atviro mokymosi rezultatus formaliose mokymo programose;
  • neformalaus atvirojo mokymosi kursai;
  • neformaliojo atvirojo mokymosi pripažinimo atvejų – scenarijų aprašai.

Projekto partneriai pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais turėjo daug susitikimų su skirtingų švietimo lygių atstovais, dėstytojais ir mokytojais, kurie prašė dalintis projekto rezultatais, tikėdami, jog organizacijoms reikalingas proveržis šioje srityje, reikalingos naujovės. Projekto renginiuose dalyvavę dėstytojai ir mokytojai teigia, jog šios inovacijos keistų ir tobulintų jų pedagoginius – didaktinius gebėjimus, ugdymo, mokymo ir studijų turinį, padėtų organizacijai pasirengi rytojaus (o gal jau šiandienos) skaitmeninės ir įtinklintos visuomenės mokymosi poreikių išpildymui. Projektas plačiai pristatytas įvairiuose Europos, pasaulio ir partnerių šalių renginiuose, švietimo politikams, Europos komisijos atstovams ET2020 darbo grupėse, tyrimų centruose, UNESCO renginiuose.

Projekto koordinatorius, Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendinant projektą taikė projekto sprendimus, kuriant šio universiteto atvirųjų studijų portalą http://openstudies.vdu.lt. Šios organizacijos nauja paslauga buvo kuriama tuo pat laikotarpiu, kaip ir ReOPEN projekto rezultatai bei papildė vienas kitą, tačiau organizacija pilnai integravo organizacijos ir šalies informacinių sistemų sprendimus, kai tuo tarpu projekto partnerių organizacijų šalyse ne visur buvo įmanoma diegti e.paslaugas ir sinchronizuoti sistemų veiklą. Lietuvos organizacijos šioje situacijoje turi privalumą, t.y. šalies pasirengimą kurti ir administruoti tokio pobūdžio paslaugas, nustatant naudotojų tapatybę, užtikrinant el.sutarčių pasirašymą ir mokymosi pripažinimą. 

Viena ypatingai nauja veikla dėstytojams ir mokytojams kuriantiems atvirąjį nuotolinį neformalųjį mokymą – skaitmeninių ženkliukų parengimas atvirojo ir nuotolinio mokymosi turinyje, darnios sąsajos su formaliojo mokymosi programomis sukūrimas. Šie instrumentai yra nepaplitę ir ne iki galo suprasti, tačiau prognozuojama, jog jie gali tapti alternatyvia akreditavimo sistema, o jų pagalba gali būti sukurtos strategijos kaip atvirąjį ir nuotolinį mokymąsi būtų galima pripažinti visoje Europoje. Lankstus mokymosi vertinimas ir pripažinimas sukurs visų lygių švietimo organizacijoms dirbti su diversifikuotomis ir labai įvairiomis mokymosi visą gyvenimą tikslinėmis grupėmis. Tai yra neišvengiama švietimo ateitis.

Nors projekto įgyvendinimo laikotarpis nėra pasirengęs, projekto sprendimai publikuoti ne viename leidinyje, tačiau reikšmingiausias, ko gero, pripažinimas – tai projekto rezultatų įvertinimas Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro naujausioje studijoje „Going Open“ (2017), kurioje pateikiamos rekomendacijos ES šalims narėms atvirojo švietimo Europoje politikos kūrimo klausimais.

Nuotraukos: