2019-07-11

Ar esi lyderis savo klasėje, mokykloje?

Ar esi lyderis savo klasėje, mokykloje? pagrindinė nuotrauka

Kol ruošėmės kursams, gvildenome klausimus apie tai, kas yra  lyderis savo klasėje ar mokykloje, kas yra lyderystė mokykloje, ar lyderystė yra siektinas reiškinys, o gal geriau bendradarbiavimo, koliagialumo kultūra mokykloje. Atsakymus į šiuos klausimus padėjo rasti tarptautiniai „Erasmus+“ mokymo kursai  „Mokyklos lyderystė“, kurie vyko Bato mieste, nutolusiame apie 150 km nuo Londono. Kursus organizavo švietimo asociacija „Merganser Consulting Ltd“. Juose  dalyvavo pedagogai iš Islandijos, Graikijos, Vengrijos, Ispanijos, Belgijos, Estijos, Lietuvos.

Kursų metu daug dėmesio buvo skiriama Anglijos švietimo sistemos analizei, kuri gerokai skiriasi nuo kitų Europos šalių švietimo sistemos ir yra pastovi. Tuo tikslu ne tik analizavome teorinę medžiagą, bet ir lankėmės mokyklose: Freshford‘o pradinėje mokykloje (angl. „Freshford Church School“), Midsomerio vidurinėje mokykloje (angl. „Somervale School“), stebėjome pamokas, mokėmės strateginio planavimo ir išteklių valdymo, mokyklos veiklos kokybės įvertinimo, savęs vertinimo, nustatant visų ugdymo proceso dalyvių (mokinių, tėvų, mokytojų) požiūrį, siekiant kurti geros mokyklos mikroklimatą.

Anglijoje mokiniai privalo mokytis iki 16 metų. Didžioji dalis mokinių mokosi valstybinėse vidurinėse mokyklose, kurias lankyti pradeda būdami 4 metų. Po dvejų mokslo metų mokiniai pereina į antrąjį etapą, kuris trunka ketverius metus – tai vadinama pradiniu išsilavinimu. Po pradinio išsilavinimo prasideda vidurinysis mokslas, kuris taip pat yra suskirstytas į du etapus. Pirmasis iš jų trunka trejus (nuo 11 iki 14 metų), antrasis – dvejus metus (nuo 15 iki 16 metų). Kiekviename etape mokiniai laiko egzaminus, tačiau svarbiausieji egzaminai yra paskutiniojo etapo.

Nuo 16 metų, išlaikę ketvirtojo lygio egzaminus, mokiniai gali pasirinkti, ką daryti toliau – pradėti dirbti, ruoštis aukštajam mokslui ar baigti profesinius kursus. Baigę vidurinį mokslą ir norintys stoti į aukštąsias ar aukštesniąsias mokyklas asmenys turi mokytis dar dvejus metus. Šis neprivalomas mokslas vadinamas tolesniuoju išsilavinimu, kurio pabaigoje taip pat yra laikomi egzaminai. Pagrindiniai iš jų, turintys įtakos stojant į aukštąsias mokyklas – tai A lygio egzaminai. Universitetai atrenka kandidatus būtent pagal A lygio egzaminų rezultatus. O Anglijos universitetai turi gilias akademines tradicijas ir garsėja didžiausiais akademiniais pasiekimais.

Sužinojome, kad lyderystė mokykloje yra siektinas ir labai svarbus reiškinys. Potencialiais lyderiais savo veiklos srityje gali būti visi mokytojai, nes jie labiausiai susiję su aplinkų kūrimu, patirties tarpusavyje dalinimusi, ugdymo turinio organizavimu. Labai svarbi yra ne tik mokyklos vadovo, bet ir visų mokyklos darbuotojų lyderystė. Ypač svarbi mokytojo lyderystė, tiek mokyklos veiklai, tiek pokyčiams, tiek mokinių rezultatams. Tai sietina su tuo, kad mokytojas lyderis labiau imponuoja savo mokiniams, jis turi daugiau galios ką nors keisti savo veikloje ir daryti įtaką mokinių mokymosi procesui. Taigi lyderystė mokykloje paprastai kyla ne iš vieno asmens, o iš viso personalo, bendruomenės, kuri siekia ją skleisti mokykloje. Šalia mokyklos vadovo turi sėkmingai dirbti ir mokytojai-lyderiai. Svarbu yra tiek vadovavimo mokykloje stilius, valdymo kokybė, tiek mokinių pasiekimai mokykloje, dvasinis, moralinis, socialinis ir kultūrinis ugdymas.

Turėjome puikią galimybę keistis geriausiomis praktikos idėjomis ir plėtoti ryšius su kitų Europos šalių pedagogais. Kursų dalyviai pristatė savo šalių švietimo sistemų privalumus bei trukūmus, dalijosi savo darbine patirtimi, pristatydami savo įstaigas, iš kurių atvyko. Taigi penkios kursų dienos buvo produktyvios: ne tik geriau susipažinome su Anglijos švietimo sistema bei anglų kultūra, stebėdamos ir vertindamos Anglijos pedagogų vadovavimo klasei patirtį, ne tik atnaujinome mokymo(si) įgūdžius, bet ir įgijome patirties kaip panaudoti senojo Anglijos miesto istorinio paveldo įdomybes per mokomųjų dalykų pamokas.

Siekdamos prisidėti prie Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vykdomo „Erasmus+“ projekto „Mokymosi sėkmė visiems“ veiklų įgyvendinimo, sėkmingai taikysime lyderystės kultūros strategijas savo organizacijoje.

Renalda Kelpšienė, Asta Grevienė