Strateginiai savanorystės projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Strateginiai savanorystės projektai buvo finansuojami 2017 metais. 

Jie skirti tarptautinės savanorystės koordinuojančioms organizacijoms ir tiems projektams, kuriais daromas sisteminis poveikis vietos, regiono, nacionaliniu arba Europos lygmeniu. 

Įgyvendinant strateginį savanorystės projektą bus naudojamasi strategine savanorystės veikla, siekiant iškeltų tikslų ir atsižvelgiant į programos „Erasmus+“ prioritetus. Be tarptautinės savanorystės veiklos, projektu galima plėtoti sąsajas su asocijuotaisiais partneriais, padedančiais užtikrinti įgyvendinimo kokybę ir pasiekti strateginius projekto tikslus. Kiti svarbūs strateginio savanorystės projekto elementai – žinių apie savanorystės vertę skleidimas jaunimui ir bendruomenėms bei įgytų įgūdžių ir gebėjimų pripažinimo gerinimas.

REMIAMOS VEIKLOS

Remiamus projektus sudaro tokie etapai:

  • parengiamoji veikla (įskaitant praktinio pobūdžio veiksmus, dalyvių atranką, kalbinį, kultūrinį ir su užduotimis susijusį dalyvių parengimą prieš išvykimą);
  • Europos savanorių tarnybos veiklos ir papildomos veiklos įgyvendinimas;
  • tolesnė susijusi veikla (įskaitant savanoriškos veiklos įvertinimą, oficialių dalyviams vykdant veiklą pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą (jei taikoma), taip pat projekto rezultatų sklaida ir naudojimas siekiant stiprinti strateginį savanorystės naudojimą organizacijoje ir tarp partnerių.

Vykdant strateginį tarptautinės savanorystės projektą vykdoma standartinių rūšių veikla. Projekte turėtų dalyvauti keli savanoriai, kad būtų užtikrinimas svarus sisteminis poveikis. Savanoriai savo veiklą gali vykdyti pavieniui arba grupėje.

Paraišką teikianti organizacija (kai kuriais atvejais – drauge su kitomis dalyvaujančiomis organizacijomis) yra atsakinga už:

  • savanorių maitinimo, apgyvendinimo ir vietos transporto organizavimą;
  • savanorių užduočių ir veiklos, kurioje paisoma savanorystės chartijoje apibūdintų tarptautinės savanorystės kokybinių principų, planavimą;
  • nuolatinės su užduotimis susijusios, kalbinės, asmeninės ir administracinės paramos savanoriams teikimą visą laiką, kol vykdoma savanoriška veikla, su mentoriaus pagalba dalyviams;
  • informacijos platinimą ir jos teikimo veiklą;
  • asocijuotojo partnerio įtraukimą į atitinkamas projekto užduotis (įskaitant papildomą veiklą).

PAPILDOMA VEIKLA

Projektas gali apimti atitinkamos papildomos veiklos organizavimą siekiant jo tikslų ir norint padidinti sisteminį poveikį. Ši papildoma veikla galėtų būti tam tikrą laikotarpį atliekama darbo praktika, susirinkimai, seminarai, konferencijos, mokymo kursai, ugdomasis vadovavimas ir t. t.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI

Paraišką gali teikti bet kuri Programos šalyje įsisteigusi dalyvaujanti organizacija, paraiškos pateikimo termino dieną turinti galiojančią tarptautinę savanorystę koordinuojančios organizacijos akreditaciją.

PROJEKTO TRUKMĖ

12–36 mėnesiai.