Strateginiai Europos savanorių tarnybos projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Šio tipo projektais bus remiamos Europos savanorių tarnybos koordinuojančios organizacijos, rengiančios projektus, kuriais daromas sisteminis poveikis vietos, regiono, nacionaliniu arba Europos lygmeniu.

Įgyvendinant strateginį EST projektą bus naudojamasi strategine EST veikla, siekiant iškeltų tikslų ir atsižvelgiant į programos „Erasmus+“ prioritetus. Be EST veiklos, projektu galima plėtoti sąsajas su asocijuotaisiais partneriais, padedančiais užtikrinti įgyvendinimo kokybę ir pasiekti strateginius projekto tikslus. Kiti svarbūs strateginio EST projekto elementai – žinių apie savanorystės vertę skleidimas jaunimui ir bendruomenėms bei įgytų įgūdžių ir gebėjimų pripažinimo gerinimas.

REMIAMOS VEIKLOS

Remiamus projektus sudaro tokie etapai:

  • parengiamoji veikla (įskaitant praktinio pobūdžio veiksmus, dalyvių atranką, kalbinį, kultūrinį ir su užduotimis susijusį dalyvių parengimą prieš išvykimą);
  • Europos savanorių tarnybos veiklos ir papildomos veiklos įgyvendinimas;
  • tolesnė susijusi veikla (įskaitant EST veiklos įvertinimą, oficialių dalyviams vykdant veiklą pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą (jei taikoma), taip pat projekto rezultatų sklaida ir naudojimas siekiant stiprinti strateginį savanorystės naudojimą organizacijoje ir tarp partnerių.

Vykdant strateginį EST projektą vykdoma standartinių rūšių EST veikla. Projekte turėtų dalyvauti keli savanoriai, kad būtų užtikrinimas svarus sisteminis poveikis. Savanoriai savo veiklą gali vykdyti pavieniui arba grupėje.

Paraišką teikianti organizacija (kai kuriais atvejais – drauge su kitomis dalyvaujančiomis organizacijomis) yra atsakinga už:

  • savanorių maitinimo, apgyvendinimo ir vietos transporto organizavimą;
  • savanorių užduočių ir veiklos, kurioje paisoma EST chartijoje apibūdintų Europos savanorių tarnybos kokybinių principų, planavimą;
  • nuolatinės su užduotimis susijusios, kalbinės, asmeninės ir administracinės paramos savanoriams teikimą visą laiką, kol vykdoma EST veikla, su mentoriaus pagalba dalyviams;
  • informacijos platinimą ir jos teikimo veiklą;
  • asocijuotojo partnerio įtraukimą į atitinkamas projekto užduotis (įskaitant papildomą veiklą).

PAPILDOMA VEIKLA

Projektas gali apimti atitinkamos papildomos veiklos organizavimą siekiant jo tikslų ir norint padidinti sisteminį poveikį. Ši papildoma veikla galėtų būti tam tikrą laikotarpį atliekama darbo praktika, susirinkimai, seminarai, konferencijos, mokymo kursai, ugdomasis vadovavimas ir t. t.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI

Paraišką gali teikti bet kuri Programos šalyje įsisteigusi dalyvaujanti organizacija, paraiškos pateikimo termino dieną turinti galiojančią EST koordinuojančios organizacijos akreditaciją.

PROJEKTO TRUKMĖ

12–36 mėnesiai.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Iki 2017 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku. Projektų pradžios laikotarpis – 2017 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

ATRANKOS KRITERIJAI

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.