Strateginės partnerystės jaunimo srityje

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS

 • Tarpsektorinis bendradarbiavimas.
 • Inovatyvios patirties plėtra, perdavimas ir įgyvendinimas.
 • Iniciatyvos, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Paraišką gali teikti bet kuri viešoji arba privati organizacija.

PROJEKTO TRUKMĖ
6 mėnesiai – 3 metai.

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Vieta: veikla turi būti vykdoma strateginių partnerysčių projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.
 • Reikalavimai: bent 2 organizacijos iš bent 2 skirtingų Programos šalių. Dalyvauti gali Programos šalys ir šalys Partnerės, jei yra pastarųjų dalyvavimo pridėtinė vertė (ją reikia pagrįsti).
 • Dalyviai: dalyvių amžius ir skaičius neribojamas*.

Jeigu strateginių partnerysčių projektuose numatoma tarptautinė mokymo(si) veikla, turi būti laikomasi ir šių kriterijų:

 • Ilgalaikio su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumo trukmė 2–12 mėn.
 • Reikalavimų neatitinka ilgalaikis su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumas, kai atvykstama iš šalių Partnerių arba vykstama į šalis Partneres.
 • * Dalyvių skaičius: tik gerosios praktikos mainus remiančioms strateginėms partnerystėms (jaunimo iniciatyvoms) – vieno projekto metu finansuojama ne daugiau kaip 100 dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis).

PRIORITETAI
Kad strateginių partnerysčių projektai būtų finansuojami, jais turi būti įgyvendinamas bent vienas horizontalusis prioritetas arba bent vienas specialusis jaunimo srities prioritetas. 

Taip pat siūlome atkreipti dėmesį į nacionalines gaires-prioritetus, kurie buvo išskirti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros inicijuotų apskritojo stalo diskusijų metu.

Norint paskatinti žiniomis ir faktais pagrįstą praktiką, kuri turėtų politinės įtakos, prioritetas teikiamas projektams, jungiantiems nevyriausybinių organizacijų, tyrėjų ir sprendimų priėmėjų darbą jaunimo srityje. Taip pat siekiama stiprinti darbo su jaunimu kokybę, keliant dirbančių su jaunimu žmonių kompetencijas bei neformaliojo ugdymo pripažinimą.

Paraiškų teikimo terminai 2018 metais:

 • 2018 m. vasario 15 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.).
 • 2018 m. balandžio 26 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • 2018 m. spalio 4 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

Susipažinkite su „Erasmus+“ jaunimo srityje finansuotų strateginių partnerysčių sąrašu.

Finansuotų projektų aprašymus, dalyvaujančias organizacijas, jų kontaktus ir projektų rezultatus galite rasti „Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje (informacija pateikiama anglų kalba).

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.