Jaunimo mainai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jaunimo mainai – tai jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai, kurių metu nagrinėjama pasirinkta aktuali tema (jaunų žmonių nedarbas, sveika gyvensena, Europos pilietiškumas, verslumas ir kitos jauniems žmonėms aktualios temos), taikant neformaliojo ugdymo metodus mokomasi vieni iš kitų, atrandami kultūrų panašumai ir skirtumai.

Jaunimo mainai, kaip ir kiti pagal programos „Erasmus+“ jaunimo sritį finansuojami projektai, turi prisidėti prie jos tikslų įgyvendinimo.

Mainų metu turėtų būti tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ar simuliacijas ir kt. Paraiškoje numatytas projekto tikslas bei planuojamos veiklos turėtų atsispindėti prisegtame veiklų tvarkaraštyje – detaliai suplanuotos veiklos, taikomų neformaliojo ugdymo metodų aktualumas projekto temai bei įvairovė – privalumas (veiklos turėtų būti suplanuotos mažiausiai 5 dienoms be kelionių dienų).

Jaunimo mainuose labai svarbu, kad jauni žmonės būtų įtraukti į veiklas viso projekto metu ir dalyvautų pasiruošimo, įgyvendinimo ir įvertinimo stadijose, patys aktyviai prisidėtų įgyvendinant išsikeltus tikslus. Nepamirškite apgalvoti projekto poveikio tiek jaunimui, dalyvaujančiam projekte, tiek bendruomenei, efektyviai suplanuoti projekto viešinimo etapų. Projekto vertę didina mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas, projekto tęstinumas, lygiavertis bendradarbiavimas su partneriais. Kompetencijų įsivertinimui turėtų būti naudojamas „Youthpass“ sertifikatas.

Kokybiškesni tie projektai, kurie nėra orientuoti į konkrečią jaunų žmonių grupę, o apima plačiau – mažiau galimybių turinčius, su ekonominiais, socialiniais sunkumais susiduriančius, gyvenančius atokesnėse kaimo vietovėse jaunus žmones.

Primename, kad jaunimo mainais nėra laikomos akademinės, pažintinės, turistinės, poilsinės kelionės; pelno siekiančios veiklos; festivaliai, gastrolės, tad jei tokios veiklos yra suplanuotos, jos nebus finansuojamos.

2019 m. vykdant projektų atranką, dėmesys bus skiriamas:

 • atskirtų jaunų žmonių įtraukimui, įvairovės skatinimui, tarpkultūriniam ir tarpreliginiam dialogui;
 • bendrosioms vertybėms: laisvei, tolerancijai ir pagarbai žmogaus teisėms;
 • taip pat projektams, stiprinantiems kritinį mąstymą ir jaunų žmonių iniciatyvumą, raštingumą žiniasklaidos priemonių srityje;
 • su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimui ir metodų įsisavinimui, įskaitant skaitmeninį darbą su jaunimu, kurie reikalingi perduodant bendrąsias visuomenės vertybes, ypač socialiai atskirtiems jauniems žmonėms, taip pat jaunų žmonių smurtinio radikalėjimo prevencijai.

Atsižvelgiant į kritinį kontekstą Europoje – turint omenyje faktą, kad darbas su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanoriškos veiklos gali žymiai prisidėti sprendžiant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikių problemas ir/ar didinti informuotumą apie šią problemą vietos bendruomenėse – ypatingas dėmesys bus skiriamas remiant jaunimo mainų projektus, kuriuose dalyvauja arba dėmesys skiriamas pabėgėliams, prieglobsčio ieškotojams, migrantams.

REMIAMOS VEIKLOS
Jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Ne pelno siekianti organizacija, asociacija, nevyriausybinė organizacija, Europos jaunimo nevyriausybinė organizacija; socialinė įmonė; valstybinė įstaiga; neformali jaunimo grupė (būtina turėti globojančią organizaciją). Taip pat – regiono ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; regionų asociacija; Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje.

PROJEKTO TRUKMĖ
3–24 mėnesiai

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 • iki 2019 m. vasario 12 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
 • iki 2019 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • iki 2019 m. spalio 1 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

PARAIŠKOS FORMA

Programos „Erasmus+“ 2019 m. konkursų paraiškas rasite Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/  

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Veiklos (mainų) trukmė: 5–21 diena, neįskaitant kelionės laiko;
 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje;
 • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: 13–30 metų amžiaus jauni žmonės iš siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos šalių;
 • Dalyvių skaičius ir nacionalinių grupių sudėtis: ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 60 dalyvių (be grupių vadovų). Nacionalinę grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 4 dalyviai (be grupės vadovo). Kiekvienoje nacionalinėje grupėje turi būti bent vienas grupės vadovas (pilnametis asmuo, lydintis jaunimo mainuose dalyvaujančius jaunuolius, kad užtikrintų jų tinkamą mokymąsi ir veiksmingą apsaugą);
 • Kiti kriterijai: išankstinio planavimo vizito (IPV) trukmė – ne ilgiau kaip 2 dienos (be kelionės dienų);
 • IPV dalyvių skaičius – 1 dalyvis iš kiekvienos nacionalinės grupės.
 • Dalyvių skaičius gali būti padidintas iki dviejų, jei bent vienas iš dalyvių yra veikloje dalyvaujantis jaunas žmogus. Tuomet IPV dalyvauti gali grupės vadovas ir jaunas žmogus, kuris dalyvaus mainuose.

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTO BIUDŽETAS:

 • Kelionės išlaidos – apskaičiuojamos pagal normas, atsižvelgiant į kelionės atstumą kilometrais. Naudojamas oficialus atstumų skaičiavimo įrankis Distance Calculator.
 • Mobilumo organizavimo išlaidos – tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu (dalyvių maitinimo, apgyvendinimo ir kitomis išlaidomis), apskaičiuojamos pagal numatytas normas (Lietuvoje – 34 € dalyviui);
 • Dalyvių su specialiaisiais poreikiais paramos išlaidos – tai papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su dalyviais, turinčiais negalią;
 • Išimtinės išlaidos –  tai papildomos išlaidos, susijusios su vizų dalyviams gavimu bei IPV dalyvių apgyvendinimu.

KAIP ATRODO JAUNIMO MAINŲ VIRTUVĖ

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.