2017-10-31

Kviečiame teikti paraiškas programos „Erasmus+“ 3 pagrindinio veiksmo (KA3) konkursui - politikos reformų rėmimui

Kviečiame teikti paraiškas programos „Erasmus+“ 3 pagrindinio veiksmo (KA3) konkursui - politikos reformų rėmimui pagrindinė nuotrauka

Bendrasis šio kvietimo tikslas yra, viena vertus, jauniems žmonėms suteikti daugiau galimybių rasti darbą ir ugdyti aukšto lygio įgūdžių turinčią kvalifikuotą ir judžią darbo jėgą, kuri turėtų būti naudinga ir įmonėms; antra vertus, paremti bendrą profesinio rengimo ir mokymo veiklą Europoje ir apskritai užtikrinti didesnę jos kokybę, aktualumą ir patrauklumą.

Tarpvalstybinės kvalifikacijos turėtų būti grindžiamos praktiniu mokymusi bei judumu ir sutelktos į mokymosi rezultatus, kokybės užtikrinimą ir tinkamą pripažinimą pasinaudojant atitinkamomis Europos priemonėmis ir įrankiais.

Atsižvelgiant į didelį jaunimo nedarbą, įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, taip pat į aukštesnio lygio įgūdžių poreikį sektorių lygmeniu, bendros profesinio rengimo ir mokymo kvalifikacijos gali padėti priimti šiuos iššūkius ir užtikrinti, kad veiksmai profesinio rengimo ir mokymo srityje geriau atitiktų darbo rinkos poreikius.

Paramos gavėjai turėtų įgyvendinti šias dvi pagrindines veiklas:

 • Sukurti arba patobulinti bendrą profesinio rengimo ir mokymo kvalifikaciją, siekiant reaguoti į konkrečius įgūdžių poreikius privalomų partnerių šalyse, kad kvalifikacija būtų pripažįstama kiekvienoje iš šių šalių; Bendrą kvalifikaciją turėtų sudaryti aiškiai įvardyti vienetai, kurie apibrėžti taikant išsamų kvalifikacijos profilį, t. y. išsamų tikėtinų mokymosi rezultatų aprašą; į kuriuos būtų įtraukta bendra mokymo programa, įskaitant svarų praktinio mokymosi aspektą ir kurie skatintų tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį mokymo dalyvių judumą; į kuriuos būtų įtraukti vertinimo standartai.
 • Sukurti naujas tvaraus bendradarbiavimo struktūras, siekiant užtikrinti skaidrumą, palyginamumą, tinkamas kokybės užtikrinimo sistemas ir abipusį kvalifikacijų pripažinimą, kartu dedant pastangas, kad jau vykdoma veikla būtų sistemiškesnė ir tikslingesnė.

Partnerystės projekte turi dalyvauti partneriai bent iš dviejų skirtingų programos „Erasmus+“ šalių (iš jų bent viena turi būti Europos Sąjungos valstybė narė).

 • 28 Europos Sąjungos valstybės narės: Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos. Atkreipiame pareiškėjų iš Jungtinės Karalystės dėmesį, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi per visą dotacijos trukmę. Jei Jungtinė Karalystė iš ES išstos dotacijos laikotarpiu ir su ES nebus sudariusi susitarimo, kuriuo visų pirma būtų užtikrintas britų pareiškėjų tolesnis atitikimas reikalavimams, ES paramos nebegausite (tačiau, kai įmanoma, toliau galėsite dalyvauti) arba bus pareikalauta, kad iš projekto pasitrauktumėte
 • ES nepriklausančios programos šalys: buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Turkijos.

Be to, partnerystės projekte turi dalyvauti bent trys partneriai, įskaitant partnerius iš šių dviejų organizacijų:

 • profesinio rengimo ir mokymo (viduriniojo, aukštesniojo arba aukštojo mokslo) paslaugų teikėjo;
 • pramonės, prekybos ir amatų įmonės (viešosios ar privačiosios) ar rūmų arba sektoriaus ir (arba) profesinės organizacijos.

Vienas iš šių partnerių turėtų būti koordinuojanti organizacija ir dėl „Erasmus+“ dotacijos organizacijų partnerių konsorciumo vardu teiks paraišką. Kitos, reikalavimus dalyvauti atitinkančios organizacijos, gali būti: 

 • atitinkamos kvalifikacijos tarnybos ar jų atitikmuo (nacionaliniu, regionų ar sektorių lygmeniu). Šio tipo organizacijų iš kiekvienos dalyvaujančios šalies įsitraukimas į projektą yra privalumas, kai vertinama projekto konsorciumo ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė;
 • vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios institucijos, socialiniai partneriai (darbdavių ir darbuotojų organizacijos), mokslinių tyrimų institutai,  skėtinės Europos organizacijos,  sektorių įgūdžių tarybos ar jų atitikmuo,  valstybinės užimtumo tarnybos,  jaunimo organizacijos, tėvų asociacijos ir kt. 

Veiklos turi būti pradėtos vykdyti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. lapkričio 1 d. Projektų įgyvendinimo trukmė yra 24 mėnesiai.

Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2018 m. sausio 31 d. 12.00 val. (Briuselio laiku).

Paraiškos turi atitikti tokius reikalavimus:

 • jos turi būti pateiktos naudojantis tinkama oficialia internete pateikta paraiškos forma,
   
 • jos turi būti parengtos bet kuria ES oficialiąja kalba,
   
 • su paraiškomis būtina pateikti išsamų projekto aprašymą, priesaikos deklaraciją ir subalansuoto biudžeto sąmatą (užpildant atitinkamas oficialias formas).

Jei šių reikalavimų nebus laikomasi, paraiška bus atmesta.

Gaires pareiškėjams kartu su elektronine paraiškos forma galima rasti interneto adresu https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en