2018-12-17

Kviečiame teikti paraiškas 2019 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijai

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti.

Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija skirta skatinti institucijas, kurios organizuodamos profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumą yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo strategijas.

Tokiomis strategijomis ne tik skatinama mokytis kitoje programos „Erasmus+“ šalyje, į mokymo programas įtraukiant kokybišką mobilumo veiklą. Šios strategijos taip pat padeda siunčiančiosioms organizacijoms plėtoti tarptautinius ryšius, pavyzdžiui, kuriant tinklus su kitų šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymą(si) ir taikant platesnį negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą.

Turintys profesinio mokymo mobilumo chartiją nuo 2019 m. galės supaprastinta tvarka teikti paraiškas pagal programos „Erasmus+“ pirmą pagrindinį veiksmą, kuriuo skatinamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.

Atkreipiame dėmesį, kad profesinio mokymo mobilumo chartijos suteikimas nereiškia tiesioginio finansavimo ir neužtikrina finansavimo pagal „Erasmus+“ pirmą pagrindinį veiksmą, kuriuo remiamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.

Profesinio mokymo mobilumo chartija yra suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui, o ją gavusios institucijos stebimos, kaip nurodyta toliau kvietime.

Paraiškas gali teikti organizacijos, kurios įgyvendino (koordinavo) bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci“ programą ir (arba) programą „Erasmus+“.

Paraišką profesinio mobilumo chartijai gauti gali teikti atskira organizacija arba konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip 3 siunčiančių organizacijų.

Visas konsorciumas arba kiekviena atskira jam priklausanti institucija turi būti įgyvendinę (koordinavę) bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci“ programą ir (arba) programą „Erasmus+“.

Visų trijų paskutinių užbaigtų 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci" programos ir (arba) programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo projektų (koordinuotų) biudžeto panaudojimo vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 80 proc. Viso konsorciumo arba kiekvienos atskiros jam priklausančios organizacijos visų trijų paskutinių užbaigtų projektų biudžeto panaudojimo vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 80 proc.

Institucija kartu su paraiška turi pateikti dokumentą, kuriame išsamiai išdėstyta institucijos europinė tarptautiškumo strategija, įskaitant planuojamus tarptautinius mobilumus. Taip pat pateikti dalyvių įgytų įgūdžių mobilumo metu vertinimo, pripažinimo ir užskaitymo tvarkas, ECVET (pridėti įrodymus) ir įstaigoje parengtas tvarkas / procedūras dėl mobilumo projektų ir mobilumų įgyvendinimo (pridėti prie paraiškos).

Kviečiame susipažinti su dokumentais (skelbimo kairėje pusėje).

Paraiška su priedais turi būti pateikta elektroninėje sistemoje iki 2019 m. gegužės 16 d. 13 val. Lietuvos laiku. 

Paraiška pildoma lietuvių kalba. Elektroninė paraiškos forma paskelbta adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Kviečiame susipažinti su paraiškos pavyzdžiu (skelbimo kairėje pusėje).

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Informacinio seminaro pranešimus galite rasti čia.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Kuzmaitę el. paštu kristina.kuzmaite@smpf.lt arba telefonu (8 5) 2658 861.